Menu
Nákupný košík

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky internetového obchodu www.vh-sport.sk

   

  Všeobecné ustanovenie

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán,pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim


  VH ŠPORT s.r.o.,

  Švabinského 20, 851 01 Bratislava,

  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21181/B


  IČO: 35782480

  IČ DPH: SK2020233402

  DIČ: 2020233402

  Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

  IBAN SK46 0900 0000 0001 7893 1777

  BIC (SWIFT) GIBASKBX

  (ďalej len "predávajúci")


  a kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.vh-sport.sk (ďalej len "kupujúci"), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.


  Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy


  Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.Tovar, o ktorý nakupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar.Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný. Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru,celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania.


  Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho


  Predávajúci je povinný najmä:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).
  • predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

  Kupujúci je povinný najmä:

  • prevziať dodaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti.

  Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení - akceptovaní objednávky.


  Dodacie podmienky


  Slovenská pošta

  Doručenie sa riadi platnými podmienkami Slovenskej pošty, pričom si možete vybrať z dvoch ponúkaných možností:

  1. Balík na adresu


   Cena objednávky

  Balík na adresu

  Dobierka

  Platba vopred*

   0 € až 49,90 €

  4,90 €

  3,90 €

   50 € a viac

  1 €

  zadarmo

  *online platba / platba kartou

  2. Balík na poštu


    Cena objednávky

  Balík na poštu

  Dobierka

  Platba vopred*

    0 € až 49,90 €

  3,90 €

  2,90 €

   50 € a viac

  1 €

  zadarmo

  *online platba / platba kartou

  Express kuriér - Bratislava


   Cena objednávky

  Dobierka

  Platba vopred*

   0 € až 69,90 €

  4,90 €

  3,90 €

   70 € a viac

  1 €

  zadarmo

  *online platba / platba kartou

  Zásielkovňa

  Len pre balíky do 5 kg


   Cena objednávky

  Dobierka

  Platba vopred*

   0 € až 49,90 €

  2,90 €

  1,90 €

   50 € a viac

  1 €

  zadarmo

  * Online platba / platba kartou

  Osobný odber

  Tovar si vyzdvihnete na predajni VH ŠPORT s.r.o., Krížna 34, Bratislava v čase otváracích hodín. O pripravení tovaru na vyzdvihnutie budete informovaný prostredníctvom e-mailu. Pokial si následne tovar neprevezmete do 5 pracovných dní, bude vaša objednávka zrušená.


   Cena objednávky

  Poplatok

   Bez obmedzenia

  zadramo

   
  Uvedené podmienky dodania tovaru platia len na území SR. V prípade doručenia tovaru do zahraničia je doprava naceňovaná individuálne, podľa miesta doručenia.

  Tovar predávajúci dodáva na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

  Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 1 - 7 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Pokiaľ toto, z dôvodu dostupnosti tovaru, nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru. Ceny výrobkov sú platné iba pri objednávkach cez internetový obchod. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo vyššej moci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet,pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  Akékoľvek informácietýkajúce sa procesu dodania tovaru môže kupujúci získať na adrese office@vh-sport.sk. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.


  Kúpna cena a platobné podmienky


  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

  Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

  • Dobierkou - Slovenskej pošty, výdajným miestom Zásielkovne, alebo kuriérom
  • úhradou prevodom alebo platobnou kartou na účet predávajúceho
  • hotovosťou - pri osobnom odbere 

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

   

  Reklamačný poriadok

  Kupujúci odoslanímobjednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkacha spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciuuplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. oochrane spotrebiteľa.

   

  Spracovanie osobných údajov a ich ochrana


  Pri vyplňovaní objednávkového formulára je kupujúci predávajúcim požiadaný o poskytnutie svojich osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje používa predávajúci za účelom vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

  Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracovala uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

  Spracovanie osobných údajov môže kupujúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb, a to automaticky i manuálne. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúcemu sú garantované všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 20 zákona. Tieto práva môže kupujúci realizovať písomne alebo e-mailom.

  Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho.

  Vaše osobné údaje si môžete zmeniť v sekcii Vaše údaje po prihlásení na stránke www.vh-sport.sk. Vaše osobné údaje budú na Vašu žiadosť vymazané z našej databázy v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.

  Kupujúci odoslaním objednávkového formulára zároveň súhlasí s prijímaním reklamnej (propagačnej) elektronickej pošty v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z.o reklame, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť prijímanie tejto pošty oznámením predávajúcemu.


  Stornovanie objednávky


  Ak si želáte stornovať Vašu ešte zatiaľ neexpedovanú objednávku, čo najskôr nás kontaktujte na office@vh-sport.sk.

  Taktiež si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku v prípade, že Vami objednaný tovar už nebude možné dodať z dôvodu nedostupnosti u dodávateľa, zastavenia výroby alebo kvôli tomu, že nebude možné dodržať dohodnutú lehotu dodania alebo cenu tovaru.

  Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, reklamácia

  V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

  Zákazník je povinný odoslať tovar, ktorý nejaví žiadne známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s faktúrou. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku. Zásielku odporúčame poistiť, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu zásielky. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. 

  Právo na odstúpenie od zmluvy je treba uplatniť písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči akým je napríklad e-mail. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachované,ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s dodaním tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

   

  Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • 1) tovar musí byť vrátený kompletný v pôvodnom stave
  • 2) tovar nesmie byť akokoľvek poškodený,nesmie javiť známky opotrebenia ani používania
  • 3) tovar musí byť v pôvodnom,nepoškodenom obale
  • 4) k tovaru musí byť priložená kópia dokladu o kúpe (faktúra) 
  • 5) k tovaru taktiež priložte list s číslom účtu na ktorý sa má platba za tovar vrátiť. V prípade výmeny v sprievodnom liste prosím uveďte za čo Vám máme vrátený tovar vymeniť. Ak Vám je pohodlnejšia e-mailová komunikácia, napíšte nám číslo účtu alebo požiadavku na vrátenie na office@vh-sport.sk
  • 6) v prípade záujmu môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy

   

  Záverečné ustanovenia


  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetových stránkach www.vh-sport.sk

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.